Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här.

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Bonnier Solutions AB
Senast reviderad: 2019-07-04

Introduktion

Detta är den centrala integritetspolicyn för Bonnier Solutions AB och för de tjänster som tillhandahålls genom Bonnier Solutions AB med organisationsnummer 556748-2624 (”Bonnier Solutions”, ”vi”). 

Denna policy beskriver hur Bonnier Solutions samlar in och hanterar personuppgifter om de registrerade (”du”, ”de registrerade”) tillsammans med koncernens bolag.

Vi använder uppgifter som vi samlar in om koncernens kunder, leverantörer och anställda för att kunna bedriva vår verksamhet som innefattar tjänster kring ekonomi och löneprocessen.

Vi är del av koncernen Bonnier Group AB, med organisationsnummer 556576-7463.

De företag som ingår i Bonnier koncernen framgår under fliken Kontakt / Kundtjänsterwww.bonnier.com.

Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter genom att klicka vidare på länkarna till de olika avsnitten här nedan.

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in uppgifter för att våra tjänster ska fungera effektivt och kunna ge dig bästa möjliga service. Vissa uppgifter samlas in direkt från de registrerade genom fakturor som skickas till koncernen, kontaktuppgifter de registrerade lämnar när man köper en produkt eller tjänst från något bolag i koncernen eller vid anställning i något av våra bolag.

En del uppgifter inhämtas också från det bolag där du är anställt, t.ex. för att kunna betala ut rätt lön.

Vi kan även hämta uppgifter från tredje part såsom kreditupplysningsbolag. Uppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna policy och enligt eventuella ytterligare begränsningar som gäller för informationens källa. 

Du kan göra val angående de uppgifter vi samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Men om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller funktionen.

De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med övriga Bonnierbolag i koncernen. Den data vi samlar in kan innefatta följande:

 • Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress och andra liknande kontaktuppgifter.
 • Kontouppgifter. Vi samlar in bank- och kontouppgifter för att kunna betala fakturor, lön utlägg och andra ersättningar.
 • Särskilda kategorier av uppgifter. Vi kan komma att behandla känsliga uppgifter såsom information om sjukskrivning och medlemskap i fackförening. Vi kan också komma att hantera föreningsmedlemsavgifter och pensionsutbetalningar.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder information som vi samlar in om dig för att bedriva vår verksamhet och fullfölja avtal som tecknas mellan dig och ett bolag inom koncernen.

Kommunikation. Vi använder data för att kommunicera med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig per e-post, telefon, eller på andra sätt i supportfrågor som rör fakturor, lönerelaterade frågor etc. från dig eller till dig.

Övriga ändamål. Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer, där det krävs, be om ditt samtycke. Alternativt så kommer vi att be om samtycke efter sådan insamling skett, men innan att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

I syfte att kunna fullgöra rättsliga skyldigheter och avtalet med dig avseende tjänster kring ekonomi och löneprocessen (exempelvis betala leverantörsfakturor, skicka kundfakturor, ta emot inbetalningar, gör utbetalningar, göra bokslut, betala ut korrekt lön, hantera pensionsfrågor, hantering tjänstebilar) har Bonnier Solutions ett delat personuppgiftsansvar med det bolag inom Bonnierkoncernen som du har en avtalsrelation med. Bonnier Solutions och bolag inom Bonnierkoncernen har delat personuppgiftsansvar inom följande områden:

 • Ut- och inbetalning
 • Bokföring
 • Leverantörsregister
 • Kundregister
 • Kreditprövning
 • Löneprocessen inklusive pensionshantering, tidrapportering, utlägg etc.
 • HR processen
 • Hantering av tjänstebilar
 • Hantering av förmåner

Utlämnande av uppgifter från Bonnier Solutions AB:

De personuppgifter som Bonnier Solutions och bolag inom Bonnierkoncernen har inhämtat och behandlar om dig kan komma att lämnas ut till leverantörer och samarbetspartners som vi anlitar för att exempelvis utföra en utbetalning (information lämnas till bank) eller skicka ett inkasso (information lämnas till inkassobolag).

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 2. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du kan läsa, begära ändringar av och begära att vi tar bort personuppgifter om dig genom att kontakta oss i enlighet med avsnittet Kontakta oss nedan.

Vi svarar på förfrågningar kring dina rättigheter avseende personuppgifter inom 30 dagar från att vi mottagit din begäran och säkerställt vad ditt ärende rör

Dina individuella rättigheter

Bonnier Solutions följer tillämplig dataskyddslagstiftning, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av personuppgifter.
 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter, begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära att vi lämnar över dina personuppgifter till annan organisation som ansvarar för att behandla dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det på behovsbasis, i syfte att kunna driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system eller uppfylla andra berättigade intressen enligt beskrivningarna i avsnitten Hur vi använder dina personuppgifter och Anledningar till varför vi delar dina personuppgifter ovan. När vi överför personuppgifter från det Europeiska Unionen och/eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet gör vi det baserat på ett antal juridiska mekanismer, enligt beskrivningen i avsnittet Var vi sparar och behandlar personuppgifter nedan.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler.

Personuppgifter som samlas in av Bonnier Solutions kan lagras och behandlas i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där Bonnier Solutions, våra samarbetspartner eller leverantörer är verksamma. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in behandlas enligt informationen i denna bilaga och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Det är mycket viktigt för oss att kunna upprätthålla datasystemets säkerhet och att kontrollera efterlevnaden av vårt interna regelverk.

Information om våra regler när det gäller informationssäkerhet, internetanvändning hittar du här.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgifter som samlas in av oss kan lagras och behandlas huvudsakligen i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där vi är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna integritetspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Bonnier Solutions AB anlitar ett personuppgiftsbiträde, (Cognizant, som har sitt säte i Indien, och som bl.a. utför hantering och betalning av leverantörsfakturor, utskick och hantering av betalning för kundfakturor, manuella utbetalningar och bokslut. Utöver detta anlitar vi Tata Consulting Services, ”TCS” för att utföra IT-support, bl.a. från Indien. Vi har vidtagit de skyddsåtgärder som krävs, t.ex. genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer i vilka EU:s standardavtalsklausuler ingår. Biträdena förbinder sig därmed att följa de dataskyddskrav som ställs genom den nya dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) på samma sätt som om personuppgiftsbehandlingen skedde i ett EU-land.

Vårt bevarande av personuppgifter

Vi bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla transaktionerna mellan oss, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel andra lagar som Bokföringslagen som säger att finansiell data ska sparas under viss tid.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera vår integritetspolicy när det behövs för att återspegla ändringar i våra Tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under Ändringshistorik varpå ändringarna träder i kraft.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi på Bonnier Solutions använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsiten eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag.

Kontakta oss

Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till vårt dataskyddsombud, kontaktar du oss genom att använda följande kontaktinformation.

Bonnier Solutions AB
Org. nr 556748-2624
113 90  Stockholm

Besöksadress:
Kungsholmstorg 5
112 21  Stockholm

E-postadress: persondata@sol.bonnier.se
Telefon: 08-580 085 00 (telefontid 8:30-16:00, måndag till fredag)

Ändringshistorik

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. [Den uppdaterade Integritetspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga kunder och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra Tjänster från den dagen kommer att vara föremål för den nya Integritetspolicyn.] Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.

Juli 2019: Mindre uppdateringar kring hantering av HR uppgifter, mindre språkliga ändringar.

Till introduktionen
Till innehållslistningen