Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här.

Nya regler påverkar lönehanteringen

11 02 2019

Sedan januari 2019 påverkar ny lagstiftning och ändrade regler arbetet med lönehantering. Ibland är det svårt att följa med i alla snåriga regler. Ilona Stolcere, Payroll Manager, Bonnier Solutions, hjälper oss att få grepp om några av de viktigaste sakerna.

– Det är två stora lagförändringar gällande lönehantering som vi alla på individnivå berörs av. Den ena handlar om arbetsgivardeklarationen. Tidigare kopplades årets inrapporterade skatt och arbetsgivaravgifter till individen först vid den årliga kontrolluppgiften – nu ska det ske månadsvis. Den andra förändringen handlar om karensavdraget, där karensdag ersätts av karensavdraget, säger Ilona Stolcere.

Ilona Stolcere, Payroll Manager, Bonnier Solutions.

Förändringarna innebär:

Ny rapportering för arbetsgivardeklarationen

  • Arbetsgivare redovisar och betalar löpande under året in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för de anställda till Skatteverket. Tidigare var det först när de årliga kontrolluppgifterna lämnades till Skatteverket som redovisad ackumulerad lön, förmåner och avdragen skatt kopplades till den anställde.
  • Med den nya lagen ska arbetsgivardeklarationen ske på individnivå per månad. Det gör att varje månad blir ett avslut i sig för varje medarbetare och därför blir det ännu viktigare att frånvarorapportering och andra utbetalningar sker i rätt månad för att säkerställa rätt rapportering till Skatteverket. Den nya lagen lägger ett större ansvar på både den anställde och på chefen att rapporteringen blir rätt för att rätt lön ska kunna utbetalas och redovisas.
  • De uppgifter som arbetsgivaren har redovisat till Skatteverket från och med 2019 kommer medarbetaren att kunna se på Skatteverkets Mina sidor. Om den anställde har flera arbetsgivare blir det enklare att se den sammanlagda inkomsten. Var och en kan dessutom själv ta ut sina egna uppgifter i form av ett intyg om någon efterfrågar det.
  • Tidigare har den anställde vid behov kunnat få en förskottsutbetalning mellan ordinarie utbetalningstillfällen om lönen blev fel. Med den nya lagen finns det en hel del begränsningar och det kommer inte finnas möjlighet till så kallad förskottsutbetalning i samma utsträckning. Även detta är en viktig anledning till att tidrapporter rapporteras och attesteras i tid samt att alla löneunderlag inkommer i tid.
  • En annan konsekvens av den nya lagstiftningen är att då en löneskuld uppstått under året har arbetsgivaren tidigare kunnat omvandla bruttolöneskuld till nettolöneskulder genom att reglera skatten. Denna möjlighet är nu helt borttagen. Om en löneskuld uppstår (och det inte finns någon lön att reglera mot) måste den anställde alltid återbetala bruttobeloppet, det vill säga utbetald nettolön plus skatteavdrag. Den skatt som har dragits på den anställdes lön tillhör Skatteverket så fort arbetsgivaren har redovisat den. Arbetsgivaren har inte längre möjligheten att begära återbetalning av skatten utan det kan bara den anställde göra genom att begära förtidsskatteåterbäring eller jämkning.

Karensavdrag ersätter karensdag

  • Karensavdraget ändras och det första utfallet blir på februarilönen. För medarbetare som arbetar lika många timmar per dag, fem dagar i veckan och är sjuka en hel arbetsdag kommer karensavdraget inte innebära någon skillnad jämfört med i dag. De som kommer att påverkas mest är de som har ojämna arbetstider, koncentrerad tjänstgöring eller är sjuka del av en dag.
  • Syftet med lagändringen är att karensavdraget ska bli mer rättvist genom att det alltid ska vara 20 procent av den genomsnittliga veckoarbetstiden. I stället för att som i dag göra avdrag för de timmar som den anställde varit borta under första sjukdagen kommer sjuklön utbetalas från dag ett och karensavdrag ska göras för 20 procent av veckoarbetstiden.
  • Om den anställde har ett längre arbetspass än 20 procent av veckoarbetstiden kommer karensavdraget bli mindre än vid nuvarande regler. Är passet kortare eller om den anställde insjuknar under arbetsdagen kommer karensavdraget fortsätta sjukdag två eller tills 20 procent av veckoarbetstiden är uppnådd.
  • I korthet handlar det om att karensavdraget ska göras från sjuklönen och karensavdraget kommer därför aldrig att kunna bli större än den sjuklön som betalas ut för sjuklöneperioden.
Nolla rosa Created with Sketch.